Mời thầu cho gói thầu Xây dựng 4 phòng học Trường THCS Ðồng Khởi xã Hòa Thịnh

Dự án Hạ tầng cơ sở nông thôn dựa vào cộng đồng. Ban điều phối Dự án Hạ tầng cơ sở nông thôn dựa vào cộng đồng xã Hòa Thịnh đã đăng Thông báo mời thầu 3 số các ngày 9, 10, 11-10-2008 cho gói thầu số 1: Xây dựng 4 phòng học Trường THCS Ðồng Khởi xã Hòa Thịnh; theo thiết kế mẫu quy mô 10 lớp THCS-DH-10P-09. Thuộc Dự án Hạ tầng cơ sở nông thôn dựa vào cộng đồng.

Dự án “Hạ tầng cơ sở nông thôn dựa vào cộng đồng”

Ban điều phối Dự án “Hạ tầng cơ sở nông thôn dựa vào cộng đồng” xã Hòa Thịnh đã đăng Thông báo mời thầu 3 số các ngày 9, 10, 11-10-2008 cho gói thầu số 1: Xây dựng 4 phòng học Trường THCS Ðồng Khởi xã Hòa Thịnh; theo thiết kế mẫu quy mô 10 lớp THCS-DH-10P-09. Thuộc Dự án “Hạ tầng cơ sở nông thôn dựa vào cộng đồng”.

Thay mặt cho chủ đầu tư: Nay Ban điều phối Dự án “Hạ tầng cơ sở nông thôn dựa vào cộng đồng” xã Hòa Thịnh thông báo tiếp tục bán Hồ sơ mời thầu cho gói thầu trên như sau;

1. Ban điều phối Dự án “Hạ tầng cơ sở nông thôn dựa vào cộng đồng” xã Hòa Thịnh tiếp tục bán Hồ sơ mời thầu cho gói thầu trên từ ngày 21-11 đến trước 10 giờ ngày 1-12-2008 (trong giờ hành chính).

2. Nhà thầu mua Hồ sơ mời thầu tại: Ban Ðiều phối Dự án “Hạ tầng cơ sở nông thôn dựa vào cộng đồng” xã Hòa Thịnh; (địa chỉ: thôn Mỹ Xuân 1, xã Hòa Thịnh, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên – ÐT: 057.585027) kể từ ngày 21-11-2008 (trong giờ hành chính), với một khoản lệ phí không hoàn lại là 500.000 đồng (năm trăm nghìn) cho mỗi bộ hồ sơ.

3. Hồ sơ dự thầu phải nộp kèm theo bảo lãnh dự thầu là 30 triệu đồng và phải được gửi đến Ban điều phối Dự án “Hạ tầng cơ sở nông thôn dựa vào cộng đồng” xã Hòa Thịnh không muộn hơn 10 giờ ngày 1-12-2008. Việc mở thầu sẽ được tiến hành công khai ngay sau khi hết hạn nộp thầu nói trên với sự có mặt của các nhà thầu có nguyện vọng tham dự.