Gói thầu: Gói thầu số 03:xây lắp, cung ứng và lắp đặt thiết bị trụ sở làm việc HU-HĐND-UBND huyện Sốp Cộp – Gói thầu số 02:xây lắp, cung ứng và lắp đặt thiết bị trụ sở

Gói thầu: Gói thầu số 03:xây lắp, cung ứng và lắp đặt thiết bị trụ sở làm việc HU-HĐND-UBND huyện Sốp Cộp – Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu số 02:xây lắp, cung ứng và lắp đặt thiết bị trụ sở

03
8 giờ 30 phút ngày 20/3/2009
450 ngày
Giá gói thầu:
 • 20.239.623.000 (VND)
 •  (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu số 02:xây lắp, cung ứng và lắp đặt thiết bị trụ sở làm việc HU-HĐND-UBND huyện Sốp Cộp