Gói thầu: Kiểm toán công trình – trường tiểu học Mỹ Tường, xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải.

Gói thầu: Kiểm toán công trình – Kế hoạch đấu thầu trường tiểu học Mỹ Tường, xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải.

07
Trong năm 2009
45 ngày tính từ ngày ký hợp đồng.
Giá gói thầu:
 • 21.962.089 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ + NSNN + nguồn vốn khác
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu trường tiểu học Mỹ Tường, xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải.