Gói thầu: Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị – trường tiểu học Mỹ Tường, xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải.

Gói thầu: Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị – Kế hoạch đấu thầu trường tiểu học Mỹ Tường, xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải.

09
Trong năm 2009
Tính từ ngày có Quyết định chỉ định thầu đến khi nghiệm thu đưa thiết bị vào sử dụng.
Giá gói thầu:
 • 2.022.377 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ + NSNN + nguồn vốn khác
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu trường tiểu học Mỹ Tường, xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải.