Gói thầu: Chi phí kiểm tóan – sửa chữa trụ sở ủy ban nhân dân thị trấn Cần THạnh

Gói thầu: Chi phí kiểm tóan – Kế hoạch đấu thầu: sửa chữa trụ sở ủy ban nhân dân thị trấn Cần THạnh

9
năm 2009
Theo qui định
Giá gói thầu:
 • 32.318.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: sửa chữa trụ sở ủy ban nhân dân thị trấn Cần THạnh