Gói thầu: Thi công xây dựng – Cải tạo mở rộng nhà hàng Chương Dương

Gói thầu: Thi công xây dựng – Kế hoạch đấu thầu: Cải tạo mở rộng nhà hàng Chương Dương

2
Quý I/2009
180 ngày
Giá gói thầu:
 • 5.942.750.557 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá
  Thông báo mời thầu


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Cải tạo mở rộng nhà hàng Chương Dương