Gói thầu: Xây dựng công trình chính – Trụ sở làm việc XN Bảo đảm an toàn hàng hải 201

Gói thầu: Xây dựng công trình chính – Kế hoạch đấu thầu Trụ sở làm việc XN Bảo đảm an toàn hàng hải 201

02
4/2009
8 tháng
Giá gói thầu:
 • 8422271367 (VND)
 • Vốn tái đầu tư của Công ty
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Xây lắp
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu Trụ sở làm việc XN Bảo đảm an toàn hàng hải 201