Gói thầu: Mua sắm thiết bị văn phòng… – Trụ sở làm việc XN Bảo đảm an toàn hàng hải 201

Gói thầu: Mua sắm thiết bị văn phòng… – Kế hoạch đấu thầu Trụ sở làm việc XN Bảo đảm an toàn hàng hải 201

04
Quý 4/2010
1 tháng
Giá gói thầu:
 • 2237455000 (VND)
 • Vốn tái đầu tư của Công ty
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu Trụ sở làm việc XN Bảo đảm an toàn hàng hải 201