Gói thầu: Tư vấn giám sát – Trụ sở làm việc XN Bảo đảm an toàn hàng hải 201

Gói thầu: Tư vấn giám sát – Kế hoạch đấu thầu Trụ sở làm việc XN Bảo đảm an toàn hàng hải 201

06
4/2009
24 tháng
Giá gói thầu:
 • 245520526 (VND)
 • Vốn tái đầu tư của Công ty
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu Trụ sở làm việc XN Bảo đảm an toàn hàng hải 201