Gói thầu: Gói thầu kiểm toán – Trụ sở làm việc XN Bảo đảm an toàn hàng hải 201

Gói thầu: Gói thầu kiểm toán – Kế hoạch đấu thầu Trụ sở làm việc XN Bảo đảm an toàn hàng hải 201

08
Quý 4/2010
1 tháng
Giá gói thầu:
 • 61335120 (VND)
 • Vốn tái đầu tư của Công ty
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu Trụ sở làm việc XN Bảo đảm an toàn hàng hải 201