Xây dựng đoạn Km216+000-Km228+400 (bao gồm cả thiết kế BVTC)

Thông báo mời thầu gói thầu: Xây dựng đoạn Km216+000-Km228+400 (bao gồm cả thiết kế BVTC). Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp QL18 đoạn Mông Dương – Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Nguồn vốn: Trái phiếu Chính phủ. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển

Tên dự án:Cải tạo, nâng cấp QL18 đoạn Mông Dương – Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
Tên gói thầu:Xây dựng đoạn Km216+000-Km228+400 (bao gồm cả thiết kế BVTC)
Nguồn vốn:Trái phiếu Chính phủ
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Ban quản lý các dự án công trình giao thông, Số 15 – Phố Hải Phong, phường Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh – Điện thoại: 0333834413; Fax: 0333836362
27/11/2008 đến 12/12/2008
1000000 (VND)
12/12/2008 08:00
12/12/2008 08:00