Gói thầu: Máy đóng gói báo và tạp chí – Dự án đầu tư trang thiết bị phục vụ mặt đất của TIAGS

Gói thầu: Máy đóng gói báo và tạp chí – Kế hoạch đấu thầu: Dự án đầu tư trang thiết bị phục vụ mặt đất của TIAGS

2
30 ngày
45 ngày
Giá gói thầu:
 • 25.000.000 (VND)
 • Vốn khác của doanh nghiệp
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Dự án đầu tư trang thiết bị phục vụ mặt đất của TIAGS