Gói thầu: Xây dựng công trình Nhà làm việc UBMT và khối đoàn thể huyện Đức cơ – Xây dựng công trình Nhà làm việc UBMT và khối đoàn thể huyện Đức cơ

Gói thầu: Xây dựng công trình Nhà làm việc UBMT và khối đoàn thể huyện Đức cơ – Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng công trình Nhà làm việc UBMT và khối đoàn thể huyện Đức cơ

07
30 ngày
240 ngày
Giá gói thầu:
 • 4.509.550.000 (VND)
 •  (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng công trình Nhà làm việc UBMT và khối đoàn thể huyện Đức cơ