Gói thầu: GÓI THẦU SỐ 02 (cung cấp thiết bị) – Lắp đặt phòng bao che máy vấn điếu

Gói thầu: GÓI THẦU SỐ 02 (cung cấp thiết bị) – Kế hoạch đấu thầu: Lắp đặt phòng bao che máy vấn điếu

GÓI THẦU SỐ 02
THÁNG 03/2009
20 NGÀY
Giá gói thầu:
 • 224.609.780 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Lắp đặt phòng bao che máy vấn điếu