Thông báo thay đổi thời hạn nộp hồ sơ dự thầu Tiểu dự án Chống lũ cho vùng trũng Hải Lăng – Quảng Trị

Thay mặt cho chủ đầu tư là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trị, Ban quản lý dự án Tiểu dự án Chống lũ cho vùng trũng Hải Lăng – Quảng Trị đã thông báo mời thầu cho các hợp đồng sau đây:

Thay mặt cho chủ đầu tư là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trị, Ban quản lý dự án Tiểu dự án Chống lũ cho vùng trũng Hải Lăng – Quảng Trị đã thông báo mời thầu trên báo Nhân Dân số ra các ngày 24, 25, 26-10-2008 cho các hợp đồng sau đây:

+ Hợp đồng số 03: Ðê Hữu sông Tân Vĩnh Ðịnh.

+ Hợp đồng số 04: Ðê Tả sông Cựu Vĩnh Ðịnh.

+ Hợp đồng số 05: Ðê Hữu sông Cựu Vĩnh Ðịnh.

+ Hợp đồng số 09: Ðê Hải Trường.

+ Hợp đồng số 10: Ðê Hải Thọ.

Do hồ sơ mời thầu phát hành từ ngày 12-11-2008, muộn hơn so với thông báo là ngày 29-10-2008. Nay xin điều chỉnh lại Hồ sơ dự thầu phải được gửi đến Ban quản lý dự án Tiểu dự án Chống lũ cho vùng trũng Hải Lăng – Quảng Trị, 256 Lê Duẩn, Ðông Hà, Quảng Trị không muộn hơn 9 giờ ngày 12-12-2008. Các nhà thầu quan tâm có thể biết thêm thông tin tại địa chỉ nêu trên. Việc mở thầu sẽ được tiến hành công khai ngay sau khi hết hạn nộp thầu nói trên với sự có mặt của các nhà thầu có nguyện vọng tham dự.