Gói thầu: Tư vấn giám sát khảo sát xây dựng – KHĐT điều chỉnh các gói thầu chuẩn bị đầu tư

Gói thầu: Tư vấn giám sát khảo sát xây dựng – Kế hoạch đấu thầu: KHĐT điều chỉnh các gói thầu chuẩn bị đầu tư

02
1 tháng
1 tháng
Giá gói thầu:
 • 4.406.600 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: KHĐT điều chỉnh các gói thầu chuẩn bị đầu tư