ứng dụng CNTT trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa UBND xã Tân Lâm

Kế hoạch đấu thầu: ứng dụng CNTT trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa UBND xã Tân Lâm

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:UBND xã Tân Lâm
Số hiệu:933/QĐ-UBND
Ngày ban hành:11/02/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:UBND xã Tân Lâm
Số hiệu:244/QĐ-UBND
Ngày ban hành:02/02/2009
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Điện tử, tin học
Nguồn vốn:Vốn Ngân sách tỉnh,
Tổng mức đầu tư:
  • 270000000(VND)
  • Thông tin xuất bản
    Số xuất bản:51
    Ngày xuất bản10/03/2009