ứng dụng CNTT trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa UBND xã Tân Lâm

Kế hoạch đấu thầu: ứng dụng CNTT trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa UBND xã Tân Lâm

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND xã Tân Lâm
Số hiệu: 933/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 11/02/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND xã Tân Lâm
Số hiệu: 244/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 02/02/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Điện tử, tin học
Nguồn vốn: Vốn Ngân sách tỉnh,
Tổng mức đầu tư:
  • 270000000(VND)
  • Thông tin xuất bản
    Số xuất bản: 51
    Ngày xuất bản 10/03/2009