Gói thầu: Đường Ấp Cà Tông thuộc công trình đường giao thông xã Thanh An (thuộc dự án quy hoạch phát triển nông thôn mới xã Thanh An) – Xây dựng đường giao thông xã Thanh An

Gói thầu: Đường Ấp Cà Tông thuộc công trình đường giao thông xã Thanh An (thuộc dự án quy hoạch phát triển nông thôn mới xã Thanh An) – Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng đường giao thông xã Thanh An

2
Quí I/2009
150 ngày (kể cả ngày nghỉ và ngày lễ theo chế độ)
Giá gói thầu:
 • 4.626.160.156 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng đường giao thông xã Thanh An (thuộc dự án quy hoạch phát triển nông thôn mới xã Thanh An) huyện Dầu Tiếng tỉnh Bình Dương