Gói thầu: Mua thuốc vật tư tiêu hao hoá chất xét nghiệm lần 1 năm 2009 – Mua thuốc vật tư tiêu hao hoá chất xét nghiệm lần 1 năm 2009

Gói thầu: Mua thuốc vật tư tiêu hao hoá chất xét nghiệm lần 1 năm 2009 – Kế hoạch đấu thầu: Mua thuốc vật tư tiêu hao hoá chất xét nghiệm lần 1 năm 2009

Gói thầu số 2: Các thuốc khác
trong tháng 3 và tháng 4 năm 2009
trong năm 2009
Giá gói thầu:
 • 1163975870 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Mua thuốc vật tư tiêu hao hoá chất xét nghiệm lần 1 năm 2009