Gói thầu: Gói thầu 3: Tuyển chọn Chuyên gia tư vấn quản lý tài chính – và điều khoản giao việc đối với 6 gói thầu của Dự án Hiện đại hoá quản lý thuế

Gói thầu: Gói thầu 3: Tuyển chọn Chuyên gia tư vấn quản lý tài chính – Kế hoạch đấu thầu và điều khoản giao việc đối với 6 gói thầu của Dự án Hiện đại hoá quản lý thuế

03
Nhận hồ sơ từ 16/03/2009 đến 27/03/2009
5 năm
Giá gói thầu:
 • 148.500 (USD)
 • WB
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo thời gian


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu và điều khoản giao việc đối với 6 gói thầu của Dự án Hiện đại hoá quản lý thuế