Gói thầu: Cáp đồng các loại – Mua sắm VTTB điện năm 2009

Gói thầu: Cáp đồng các loại – Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm VTTB điện năm 2009

Gói thầu 07
16/03/2009-05/2009
05/2009-Quý I/2009
Giá gói thầu:
 • 1.228.895.500 (VND)
 • Vốn lưư động của Công ty
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm VTTB điện năm 2009