Gói thầu: Kiểm toán – Đường ngoại ô thị trấn Cai Lậy

Gói thầu: Kiểm toán – Kế hoạch đấu thầu: Đường ngoại ô thị trấn Cai Lậy

5
Quý III/2009
90 ngày
Giá gói thầu:
 • 35.435.961 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Đường ngoại ô thị trấn Cai Lậy