Gói thầu: Đường Kim Hồng – Đường ngoại ô thị trấn Cai Lậy

Gói thầu: Đường Kim Hồng – Kế hoạch đấu thầu: Đường ngoại ô thị trấn Cai Lậy

8
Quý I/2009
180 ngày
Giá gói thầu:
 • 1.873.120.401 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá
  Thông báo mời thầu


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Đường ngoại ô thị trấn Cai Lậy