Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt thiết bị phát sóng – dự án “Xây dựng kênh phát thanh giao thông đô thị”

Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt thiết bị phát sóng – Kế hoạch đấu thầu dự án “Xây dựng kênh phát thanh giao thông đô thị”

14
Quý II/2009
140 ngày
Giá gói thầu:
 • 16.120.130.521 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án “Xây dựng kênh phát thanh giao thông đô thị”