Gói thầu: Xây dựng nhà đặt máy phát sóng – dự án “Xây dựng kênh phát thanh giao thông đô thị”

Gói thầu: Xây dựng nhà đặt máy phát sóng – Kế hoạch đấu thầu dự án “Xây dựng kênh phát thanh giao thông đô thị”

16
Quý II/2009
90 ngày
Giá gói thầu:
 • 2.522.217.149 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án “Xây dựng kênh phát thanh giao thông đô thị”