Gói thầu: Tư vấn thiết kế dự toán phần xây dựng – dự án “Xây dựng kênh phát thanh giao thông đô thị”

Gói thầu: Tư vấn thiết kế dự toán phần xây dựng – Kế hoạch đấu thầu dự án “Xây dựng kênh phát thanh giao thông đô thị”

2
Đã thực hiện
Từ khi ký hợp đồng đến khi có QĐ phê duyệt thiết kế dự toán
Giá gói thầu:
 • 73.144.297 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án “Xây dựng kênh phát thanh giao thông đô thị”