Gói thầu: Thiết bị 8 phòng học – dự án Trường TH Phú Quí, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Gói thầu: Thiết bị 8 phòng học – Kế hoạch đấu thầu dự án Trường TH Phú Quí, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

02
Quí 3/2009
120 ngày
Giá gói thầu:
 • 184.382.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án Trường TH Phú Quí, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang