Gói thầu: Tư vấn quản lý dự án – dự án Trường TH Phú Quí, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Gói thầu: Tư vấn quản lý dự án – Kế hoạch đấu thầu dự án Trường TH Phú Quí, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

03
Từ khi chuẩn bị đầu tư
Theo tiến độ thực hiện dự án
Giá gói thầu:
 • 59.860.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Tự thực hiện
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án Trường TH Phú Quí, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang