Thông báo mời thầu gói thầu: RT3-19-07-01-1/1: Đường Lang Ca: Chiều dài 1,5 Km đường GTNT loại A, láng nhựa 3,0Kgm2; RT3-19-06-02-1/1: Đường Khánh Công-Khánh Trung: Chiều dài 2,9 Km đường GTNT loại A, láng nhựa 3,0Kgm2; RT3-19-01-

Thông báo mời thầu gói thầu: RT3-19-07-01-1/1: Đường Lang Ca: Chiều dài 1,5 Km đường GTNT loại A, láng nhựa 3,0Kgm2; RT3-19-06-02-1/1: Đường Khánh Công-Khánh Trung: Chiều dài 2,9 Km đường GTNT loại A, láng nhựa 3,0Kgm2; RT3-19-01-

GT: RT3-19-07-01-1/1: Đường Lang Ca: Chiều dài 1,5 Km đường GTNT loại A, láng nhựa 3,0Kgm2; RT3-19-06-02-1/1: Đường Khánh Công-Khánh Trung: Chiều dài 2,9 Km đường GTNT loại A, láng nhựa 3,0Kgm2; RT3-19-01-03-1/1: Đường Cầu Mơ: Chiều dài 1,5 Km đường GTNT loại A, láng nhựa 3,0Kgm2; RT3-19-02-04-1/1: Đường Mỹ Lộc-Ngọc Sơn: Chiều dài 1,8 Km đường GTNT loại A, láng nhựa 3,0Kgm2; RT3-19-02-05-1/1: Đường Quốc Thanh-Đền Nguyễn: Chiều dài 1,6 Km đường GTNT loại B, láng nhựa 3,0Kgm2; RT3-19-03-06-1/1: Đường Thôn Thanh Thượng Đi Áng Sơn Ninh Hoà: Chiều dài 1,9 Km đường GTNT loại A, láng nhựa 3,0Kgm2; RT3-19-04-07-1/1: Đường Ba Xã: Chiều dài 2,7 Km đường GTNT loại A, 1,1 Km BTXM M300, 1,6 Km láng nhựa 3,0Kgm2; RT3-19-06-08-1/1: Đường Khánh Hải-Khánh Lợi: Chiều dài 3,2 Km đường GTNT loại A, láng nhựa 3,0Kgm2
Thuộc D.A: Giao thông nông thôn 3 tỉnh Ninh Bình
Nguồn vốn: vay WB và viện trợ của DFID
Bên mời thầu: Ban Quản lý các dự án giao thông vốn nước ngoài tỉnh Ninh Bình (PPMU Ninh Bình)
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước
Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 06/12/2008 đến 08 giờ 00 ngày 05/01/2009 (trong giờ hành chính)
ĐĐ: Ban Quản lý các dự án giao thông vốn nước ngoài tỉnh Ninh Bình (PPMU Ninh Bình), số 40 Lê Đại Hành, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Điện thoại/Fax/E-mail: (030) 3876145/3876146
Giá bán: 1.000.000 đồng
Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 00 ngày 06/01/2009