Gói thầu: Xây dựng 4 cầu: cầu Lung Đước(km9+150),cầu Lung Sình(km9+825),cầu Mò Ôm(km10+120),cầu Cả Tính(km12+380) – Cải tạo, nâng cấp ĐT986 đoạn từ Trung tâm huyện Cái Nước

Gói thầu: Xây dựng 4 cầu: cầu Lung Đước(km9+150),cầu Lung Sình(km9+825),cầu Mò Ôm(km10+120),cầu Cả Tính(km12+380) – Kế hoạch đấu thầu: Cải tạo, nâng cấp ĐT986 đoạn từ Trung tâm huyện Cái Nước

4
Quý I năm 2009
400 ngày
Price of parcel
 • 37095924000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước,
  WB
  * Đấu thầu rộng rãi
  * trongnuoc
  * kosotuyen
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Cải tạo, nâng cấp ĐT986 đoạn từ Trung tâm huyện Cái Nước đến cầu Vàm Đình, tỉnh Cà Mau