Gói thầu: Cung cấp xe tải chở ULD – đầu tư kho hàng hóa Nội Bài mới

Gói thầu: Cung cấp xe tải chở ULD – Kế hoạch đấu thầu: đầu tư kho hàng hóa Nội Bài mới

Gói thầu thứ 11
Tháng 3-4/2009
Trong vòng 90 ngày
Giá gói thầu:
 • 3.570.000.000 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: đầu tư kho hàng hóa Nội Bài mới