Gói thầu: Đường số 01 và Cầu-Tràn liên hợp vào khu Trung tâm; Đường tràn liên hợp qua suối Tiên Hiên; Đường số 02 từ Trung tâm đi bản Đá Ngồi; đường số 03 từ Trung tâm đi khu Dân cư số (2) –

Gói thầu: Đường số 01 và Cầu-Tràn liên hợp vào khu Trung tâm; Đường tràn liên hợp qua suối Tiên Hiên; Đường số 02 từ Trung tâm đi bản Đá Ngồi; đường số 03 từ Trung tâm đi khu Dân cư số (2) –

XL03
QII/2009
420 ngày
Giá gói thầu:
 • 5.961.450.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: V/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án Làng Thanh niên lập nghiệp Hướng Hiệp, tỉnh Quảng Trị