Gói thầu: Đường số 04 từ bản Khe Hiên đi khu dân cư số (3) và Đường tràn liên hợp sang sang khu dân cư số (3) – V/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án Làng Thanh niên lập nghiệp Hướng Hiệp, tỉnh Quảng Trị

Gói thầu: Đường số 04 từ bản Khe Hiên đi khu dân cư số (3) và Đường tràn liên hợp sang sang khu dân cư số (3) – Kế hoạch đấu thầu: V/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án Làng Thanh niên lập nghiệp Hướng Hiệp, tỉnh Quảng Trị

XL04
QI/2012
180 ngày
Price of parcel
 • 1.744.490.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * trongnuoc
  * kosotuyen
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: V/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án Làng Thanh niên lập nghiệp Hướng Hiệp, tỉnh Quảng Trị