Gói thầu: Kênh Chính Đông đoạn K13+896-K17+000 – các gói thầu kênh Chính Đông thuộc Tiểu dự án Hiện đại hóa thủy lợi Dầu tiếng

Gói thầu: Kênh Chính Đông đoạn K13+896-K17+000 – Kế hoạch đấu thầu các gói thầu kênh Chính Đông thuộc Tiểu dự án Hiện đại hóa thủy lợi Dầu tiếng

Gói số 6 DT/IMC/KCĐ/XL6/2009
30/3/2009-4/5/2009
20 tháng
Price of parcel
 • 24181134000 (VND)
 • WB
  * Đấu thầu rộng rãi
  * trongnuoc
  * kosotuyen
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu các gói thầu kênh Chính Đông thuộc Tiểu dự án Hiện đại hóa thủy lợi Dầu tiếng