Gói thầu: Công trình trên kênh chính Đông – các gói thầu kênh Chính Đông thuộc Tiểu dự án Hiện đại hóa thủy lợi Dầu tiếng

Gói thầu: Công trình trên kênh chính Đông – Kế hoạch đấu thầu các gói thầu kênh Chính Đông thuộc Tiểu dự án Hiện đại hóa thủy lợi Dầu tiếng

Gói số 12 DT/IMC/KCĐ/XL12/2009
30/3/2009-4/5/2009
20 tháng
Giá gói thầu:
 • 15500000000 (VND)
 • WB
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Quốc tế
  * Không sơ tuyển
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu các gói thầu kênh Chính Đông thuộc Tiểu dự án Hiện đại hóa thủy lợi Dầu tiếng