Gói thầu: Xây lắp – Sửa chữa cải tạo đường Duyên Hải

Gói thầu: Xây lắp – Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa cải tạo đường Duyên Hải

3
Quý IV/2008, Quý I/2009
3 tháng
Giá gói thầu:
 • 4.159.084.521 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa cải tạo đường Duyên Hải