Đường ngoại ô thị trấn Cai Lậy

Kế hoạch đấu thầu: Đường ngoại ô thị trấn Cai Lậy, dự án nhóm C, ngành Giao thông vận tải

Decisions:Invertment Office UBND tỉnh Tiền Giang
Invertment Number số 3409/QĐ-UBND
Invertment Date 30/10/2008
Decisions:Invertment Office UBND tỉnh Tiền Giang
Invertment Number số 716/QĐ-UBND
Invertment Date 10/03/2009
Kind of Project Dự án nhóm C
Area Giao thông vận tải
Source Capital Vốn Ngân sách tỉnh,
Total Investment
 • 31.735.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Đường ngoại ô thị trấn Cai Lậy (10 parcels)

  CodeParcel nameValueSource CapitalWay ContractKind ChoiceTime ImplementKind CovenantTime Perform
  1 Tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công
 • 10.547.329 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Chỉ định thầu, trongnuoc, kosotuyen Quý I/2009Theo tỷ lệ phần trăm 60 ngày
  2 Tư vấn giám sát kỹ thuật thi công
 • 148.789.661 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Chỉ định thầu, trongnuoc, kosotuyen Quý I/2009Theo tỷ lệ phần trăm Theo tiến độ thi công
  3 Quản lý dự án
 • 143.451.145 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Tự thực hiện, trongnuoc, kosotuyen QUý I/2009Theo tỷ lệ phần trăm Theo tiến độ dự án
  4 Bảo hiểm
 • 22.178.359 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Chỉ định thầu, trongnuoc, kosotuyen Quý I/2009Trọn gói Theo tiến độ thi công
  5 Kiểm toán
 • 35.435.961 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Chỉ định thầu, trongnuoc, kosotuyen Quý I/2009Theo tỷ lệ phần trăm 90 ngày
  6 Rà phá bom mìn
 • 67.840.500 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Chỉ định thầu, trongnuoc, kosotuyen Quý I/2009Trọn gói 20 ngày
  7 Đường từ chợ gai cầm đến sông Ba Rài
 • 3.289.998.099 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, trongnuoc, kosotuyen Quý I/2009Theo đơn giá 210 ngày
  8 Đường Kim Hồng
 • 1.873.120.401 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, trongnuoc, kosotuyen Quý I/2009Theo tỷ lệ phần trăm 180 ngày
  9 Đường Hà Tôn Hiến
 • 2.750.426.604 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, trongnuoc, kosotuyen Quý I/2009Theo đơn giá 180 ngày
  10 Cầu Sáu Thê
 • 1.558.019.090 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, trongnuoc, kosotuyen Quý I/2009Theo đơn giá 150 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 56
  Ngày xuất bản: 19/03/2009