Gói thầu: Tư vấn giám sát kỹ thuật thi công – Đường ngoại ô thị trấn Cai Lậy

Gói thầu: Tư vấn giám sát kỹ thuật thi công – Kế hoạch đấu thầu: Đường ngoại ô thị trấn Cai Lậy

2
Quý I/2009
Theo tiến độ thi công
Giá gói thầu:
 • 148.789.661 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Đường ngoại ô thị trấn Cai Lậy