Gói thầu: Đường từ chợ gai cầm đến sông Ba Rài – Đường ngoại ô thị trấn Cai Lậy

Gói thầu: Đường từ chợ gai cầm đến sông Ba Rài – Kế hoạch đấu thầu: Đường ngoại ô thị trấn Cai Lậy

7
Quý I/2009
210 ngày
Giá gói thầu:
 • 3.289.998.099 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Đường ngoại ô thị trấn Cai Lậy