Gói thầu: Đường Hà Tôn Hiến – Đường ngoại ô thị trấn Cai Lậy

Gói thầu: Đường Hà Tôn Hiến – Kế hoạch đấu thầu: Đường ngoại ô thị trấn Cai Lậy

9
Quý I/2009
180 ngày
Giá gói thầu:
 • 2.750.426.604 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Đường ngoại ô thị trấn Cai Lậy