Gói thầu: Nội thất các phòng hội trường, họp, hội thảo, tiếp khách quốc tế và Lãnh đạo Bộ – dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở cơ quan Bộ Tài nguyên và môi trường

Gói thầu: Nội thất các phòng hội trường, họp, hội thảo, tiếp khách quốc tế và Lãnh đạo Bộ – Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở cơ quan Bộ Tài nguyên và môi trường

Số 14
Quý 3/2009
12 tháng
Price of parcel
 • 8.831.598.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * trongnuoc
  * kosotuyen
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở cơ quan Bộ Tài nguyên và Môi trường