Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công – Dự Án Sửa chữa cải tạo Nhà Thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh

Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công – Kế hoạch đấu thầu Dự Án Sửa chữa cải tạo Nhà Thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh

7
Quí II-2009
120 ngày
Giá gói thầu:
 • 119.668.741 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu Dự Án Sửa chữa cải tạo Nhà Thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh