Xây dựng mới Trường Trung học cơ sở Doi Lầu huyện Cần Giờ

Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng mới Trường Trung học cơ sở Doi Lầu huyện Cần Giờ, dự án nhóm B, ngành Giáo dục

Decisions:Invertment OfficeUỷ ban huyện Cần Giờ
Invertment Number1228/QĐ-UBND
Invertment Date18/11/2008
Decisions:Invertment OfficeUBND huyện Cần Giờ
Invertment Number82/QĐ-UBND
Invertment Date08/01/2009
Kind of ProjectDự án nhóm B
AreaGiáo dục
Source CapitalVốn ngân sách,
Total Investment
 • 44.937.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng mới Trường Trung học cơ sở Doi Lầu huyện Cần Giờ (16 parcels)

  CodeParcel nameValueSource CapitalWay ContractKind ChoiceTime ImplementKind CovenantTime Perform
  1Gói thầu thử tải cọc bê tông cốt thép
 • 50.000.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, trongnuoc, kosotuyenQuí III-2009Trọn gói30 ngày
  2Gói thầu lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu lập thiết kế kỹ thuật thi công
 • 50.000.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, trongnuoc, kosotuyenQuí I-2009Trọn gói30 ngày
  3Gói thầu thiết kế kỹ thuật thi công – Tổng dự toán
 • 958.552.107 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, trongnuoc, kosotuyenQuí I-2009Theo tỷ lệ phần trăm120 ngày
  4Gói thầu thiết kế kỹ thuật thi công – Tổng dự toán
 • 44.266.282 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, trongnuoc, kosotuyenQuí II-2009Theo tỷ lệ phần trăm30 ngày
  5Gói thầu thẩm tra tổng dự toán
 • 43.120.011 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, trongnuoc, kosotuyenQuí II-2009Theo tỷ lệ phần trăm30 ngày
  6Gói thầu lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp
 • 65.236.295 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, trongnuoc, kosotuyenQuí II-2009Theo tỷ lệ phần trăm60 ngày
  7Gói thầu xây lắp
 • 33.713.847.303 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, trongnuoc, kosotuyenQuí III-2009Theo đơn giá365 ngày
  8Gói thầu lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn giám sát thi công
 • 50.000.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, trongnuoc, kosotuyenQuí II-2009Theo tỷ lệ phần trăm30 ngày
  9Gói thầu giám sát thi công xây lắp
 • 618.143.390 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, trongnuoc, kosotuyenQuí III-2009Theo tỷ lệ phần trăm365 ngày
  10Gói thầu lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sợ dự thầu gói thầu thiết bị
 • 11.496.617 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, trongnuoc, kosotuyenQuí I-2010Theo tỷ lệ phần trăm30 ngày
  11Gói thầu thiết bị
 • 4.473.392.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, trongnuoc, kosotuyenQuí II-2010Theo đơn giá60 ngày
  12Gói thầu giám sát lắp đặt thiết bị
 • 34.131.981 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, trongnuoc, kosotuyenQuí II-2010Theo tỷ lệ phần trăm60 ngày
  14Gói thầu cung cấp dịch vụ bảo hiểm công trình xây lắp
 • 70.799.079 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, trongnuoc, kosotuyenQuí I-2009Trọn gói365 ngày
  13Gói thầu chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình
 • 216.350.187 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, trongnuoc, kosotuyenQuí III-2010Theo tỷ lệ phần trăm365 ngày
  15Gói thầu kiểm toán
 • 124.987.500 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, trongnuoc, kosotuyenQuí IV-2010Theo thời gian60 ngày
  16Gói thầu thẩm tra phê duyệt quyết toán
 • 36.675.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, trongnuoc, kosotuyenQuí IV-2010Theo tỷ lệ phần trăm30 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:62
  Ngày xuất bản:27/03/2009