Xây dựng mới Trường Trung học cơ sở Doi Lầu huyện Cần Giờ

Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng mới Trường Trung học cơ sở Doi Lầu huyện Cần Giờ, dự án nhóm B, ngành Giáo dục

Decisions:Invertment Office Uỷ ban huyện Cần Giờ
Invertment Number 1228/QĐ-UBND
Invertment Date 18/11/2008
Decisions:Invertment Office UBND huyện Cần Giờ
Invertment Number 82/QĐ-UBND
Invertment Date 08/01/2009
Kind of Project Dự án nhóm B
Area Giáo dục
Source Capital Vốn ngân sách,
Total Investment
 • 44.937.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng mới Trường Trung học cơ sở Doi Lầu huyện Cần Giờ (16 parcels)

  CodeParcel nameValueSource CapitalWay ContractKind ChoiceTime ImplementKind CovenantTime Perform
  1 Gói thầu thử tải cọc bê tông cốt thép
 • 50.000.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, trongnuoc, kosotuyen Quí III-2009Trọn gói 30 ngày
  2 Gói thầu lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu lập thiết kế kỹ thuật thi công
 • 50.000.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, trongnuoc, kosotuyen Quí I-2009Trọn gói 30 ngày
  3 Gói thầu thiết kế kỹ thuật thi công – Tổng dự toán
 • 958.552.107 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, trongnuoc, kosotuyen Quí I-2009Theo tỷ lệ phần trăm 120 ngày
  4 Gói thầu thiết kế kỹ thuật thi công – Tổng dự toán
 • 44.266.282 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, trongnuoc, kosotuyen Quí II-2009Theo tỷ lệ phần trăm 30 ngày
  5 Gói thầu thẩm tra tổng dự toán
 • 43.120.011 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, trongnuoc, kosotuyen Quí II-2009Theo tỷ lệ phần trăm 30 ngày
  6 Gói thầu lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp
 • 65.236.295 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, trongnuoc, kosotuyen Quí II-2009Theo tỷ lệ phần trăm 60 ngày
  7 Gói thầu xây lắp
 • 33.713.847.303 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, trongnuoc, kosotuyen Quí III-2009Theo đơn giá 365 ngày
  8 Gói thầu lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn giám sát thi công
 • 50.000.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, trongnuoc, kosotuyen Quí II-2009Theo tỷ lệ phần trăm 30 ngày
  9 Gói thầu giám sát thi công xây lắp
 • 618.143.390 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, trongnuoc, kosotuyen Quí III-2009Theo tỷ lệ phần trăm 365 ngày
  10 Gói thầu lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sợ dự thầu gói thầu thiết bị
 • 11.496.617 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, trongnuoc, kosotuyen Quí I-2010Theo tỷ lệ phần trăm 30 ngày
  11 Gói thầu thiết bị
 • 4.473.392.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, trongnuoc, kosotuyen Quí II-2010Theo đơn giá 60 ngày
  12 Gói thầu giám sát lắp đặt thiết bị
 • 34.131.981 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, trongnuoc, kosotuyen Quí II-2010Theo tỷ lệ phần trăm 60 ngày
  14 Gói thầu cung cấp dịch vụ bảo hiểm công trình xây lắp
 • 70.799.079 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, trongnuoc, kosotuyen Quí I-2009Trọn gói 365 ngày
  13 Gói thầu chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình
 • 216.350.187 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, trongnuoc, kosotuyen Quí III-2010Theo tỷ lệ phần trăm 365 ngày
  15 Gói thầu kiểm toán
 • 124.987.500 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, trongnuoc, kosotuyen Quí IV-2010Theo thời gian 60 ngày
  16 Gói thầu thẩm tra phê duyệt quyết toán
 • 36.675.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, trongnuoc, kosotuyen Quí IV-2010Theo tỷ lệ phần trăm 30 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 62
  Ngày xuất bản: 27/03/2009