Lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất quận Cái Răng thời kỳ 2006-2010

Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Cái Răng tổ chức đấu thầu gói thầu: Lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất quận Cái Răng thời kỳ 2006-2010 và định hướng đến năm 2020.

Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Cái Răng tổ chức đấu thầu gói thầu: Lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất quận Cái Răng thời kỳ 2006-2010 và định hướng đến năm 2020.

Hồ sơ mời thầu phát hành từ ngày 8-12-2008 tại Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Cái Răng, địa chỉ quốc lộ 1A, phường Lê Bình, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.

Ðóng thầu: 9 giờ ngày 23-12-2008.

Giá bán một bộ hồ sơ: 1.000.000 đồng.

Các nhà thầu có nhu cầu liên hệ theo địa chỉ trên, ÐT: 07103.913145.