Gói thầu: Thẩm tra thiết kế kỹ thuật công trình – dự án Trường trung học cơ sở Hoàng Lê Kha

Gói thầu: Thẩm tra thiết kế kỹ thuật công trình – Kế hoạch đấu thầu dự án Trường trung học cơ sở Hoàng Lê Kha

3
Đã thực hiện
14 ngày
Price of parcel
 • 29.205.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * trongnuoc
  * kosotuyen
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án Trường trung học cơ sở Hoàng Lê Kha