Gói thầu: Lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán – dự án Trường trung học cơ sở Hoàng Lê Kha

Gói thầu: Lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán – Kế hoạch đấu thầu dự án Trường trung học cơ sở Hoàng Lê Kha

5
Đã thực hiện
Từ khi ký hợp đồng đến khi có Quyết định phê duyệt
Giá gói thầu:
 • 28.478.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án Trường trung học cơ sở Hoàng Lê Kha