Gói thầu: Tư vấn lựa chọn nhà thầu xây lắp – dự án Trường trung học cơ sở Hoàng Lê Kha

Gói thầu: Tư vấn lựa chọn nhà thầu xây lắp – Kế hoạch đấu thầu dự án Trường trung học cơ sở Hoàng Lê Kha

6
Quý II năm 2009
Từ khi ký hợp đồng đến khi có Quyết định
Price of parcel
 • 46.565.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * trongnuoc
  * kosotuyen
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án Trường trung học cơ sở Hoàng Lê Kha