Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây lắp – dự án Trường trung học cơ sở Hoàng Lê Kha

Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây lắp – Kế hoạch đấu thầu dự án Trường trung học cơ sở Hoàng Lê Kha

8
Quý II năm 2009
Từ khi ký HĐ đến khi có quyết định phê duyệt
Giá gói thầu:
 • 394.172.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án Trường trung học cơ sở Hoàng Lê Kha