Gói thầu: Kiểm toán quyết tóan công trình – dự án Trường trung học cơ sở Hoàng Lê Kha

Gói thầu: Kiểm toán quyết tóan công trình – Kế hoạch đấu thầu dự án Trường trung học cơ sở Hoàng Lê Kha

12
Quý I năm 2010
Từ khi ký HĐ đến khi có quyết định phê duyệt
Price of parcel
 • 121.845.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * trongnuoc
  * kosotuyen
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án Trường trung học cơ sở Hoàng Lê Kha