Tư vấn đấu thầu lựa chọn nhà thầu lập thiết kế và dự toán (bước thiết kế kỹ thuật và bước thiết kế bản vẽ thi công) – Công trình: Khách sạn Bình Phước

Kế hoạch đấu thầu: Tư vấn đấu thầu lựa chọn nhà thầu lập thiết kế và dự toán (bước thiết kế kỹ thuật và bước thiết kế bản vẽ thi công) – Công trình: Khách sạn Bình Phước, dự án nhóm B, ngành Thương mại, dịch vụ

Decisions:Invertment Office
Invertment Number
Invertment Date
Decisions:Invertment Office Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bình Phước
Invertment Number 498/QĐ-UBND
Invertment Date 06/03/2009
Kind of Project Dự án nhóm B
Area Thương mại, dịch vụ
Source Capital Vốn Ngân sách tỉnh, Vốn khác của doanh nghiệp,
Total Investment
 • 194.710.877.610(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Tư vấn đấu thầu lựa chọn nhà thầu lập thiết kế và dự toán (bước thiết kế kỹ thuật và bước thiết kế bản vẽ thi công) – Công trình: Khách sạn Bình Phước (01 parcels)


  Số hiệu văn bản Tên gói thầu Giá trị gói thầu Nguồn tài chính Hình thức lựa chọn nhà thầu Thời gian tổ chức đấu thầu Phương thức đấu thầu Phương thức đấu thầu Thời gian thực hiện 1 Lập thiết kế và dự toán (bước thiết kế kỹ thuật và bước thiết kế bản vẽ thi công) – Công trình: Khách sạn tỉnh Bình Phước 3.398.906.101 (VND) Ngân sách tỉnh Đấu thầu rộng rãi trong nước Quy I, II năm 2009 Theo tỷ lệ phần trăm Một túi hồ sơ 180 ngày
  CodeParcel nameValueSource CapitalWay ContractKind ChoiceTime ImplementKind CovenantTime Perform
  01 gói thầu Tư vấn đấu thầu lựa chọn nhà thầu lập thiết kế và dự toán (bước thiết kế kỹ thuật và bước thiết kế bản vẽ thi công) – Công trình: Khách sạn Bình Phước
 • 3.398.906.101 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh,
  Vốn khác của doanh nghiệp
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, trongnuoc, sotuyen Quý I – II năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm 180 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 62
  Ngày xuất bản: 27/03/2009